รายละเอียดตำแหน่งที่สมัครงาน

Area Expected

Position Applied

Salary Expected

บาท (Baht)

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

Pre-name

Name - Surname

Name - Surname

Date of birth

Age

ปี (Years)

Native Place

Race

Nationality

Religion

Identity Card No.

Date of Expiry

Marital status

Height

ซม. (cm.)

Weight

กก. (Kg.)

Military status

ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address)

Address No.

Village/Bldg.

Soi

Road

Province

District

Sub District

Postcode

Telephone

Mobile Phone

Email

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (Address as in housing register)

Address No.

Village/Bldg.

Soi

Road

Province

District

Sub District

Post code

สมาชิกในครอบครัว (Family Information)

บุคคลในครอบครัว ชื่อ-สกุล (Name-Surname) ที่อยู่ (Address) อาชีพ (Occupation)

Father

Mother

Spouse

First Child

Second Child

Third Child

จำนวนพี่น้อง (Number of Brother or Sister)

Number of Brother or Sister

คน(Person)

Male

คน(Person)

Female

คน(Person)

You're the child of the family ordinal numbers

ลำดับ
No.
ชื่อ-นามสกุล
(Name-Surname)
อายุ (Age) ความเกี่ยวข้อง
(Relation)
อาชีพ
(Occupation)
ชื่อสถานประกอบการ
(Name of corporate)
เบอร์ติดต่อ
(Phone Number)
1
2
3
4
5

You know to apply to the Company from?

Have you to applied for employment with us before?

เมื่อไหร่?

Person to be notified in case of emergency

Name

Relation

Address

Phone No.

Have you ever been convicted of crime or civil law?

Do you have diseases or not?

Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?

Have you ever had an accident or illness to step in to the hospital?

ประวัติการศึกษา (Education Information)


ระดับการศึกษา สถาบัน(Name of stitution) จังหวัด (Province) ปีที่จบ (Year) วิชาเอก (Major) เกรดเฉลี่่ย (GPA)

High school

Vocational

Diploma

Bachelor's degree

Master's degree

Other

ความสามารถอื่นๆ (Knowledge/Skills)

Computer skill

Rate typing in Thai

คำ/นาที

word/minute

Rate typing in English

คำ/นาที

word/minute

What office equipment can be used to do?

Knowledge/Skills

Activities during the study.

Vehicle Car.

Vehicle Motorcycle.

ความรู้ด้านภาษา (Language Ability)

ภาษา(Language) ฟัง(Listening) พูด(Speaking) อ่าน(Reading) เขียน(Writing)

Thai

English

ประวัติการทำงาน (Working Experience In Chronological)


Company name

Address

Telephone

Since-until

to

Name of sperior/position.

Responibillities

Salary

บาท (Baht)

Cost of living

บาท(Baht)

Bonus/month

บาท(Baht)

Other

บาท(Baht)

Total

บาท(Baht)

Reasons for resignation

Company name

Address

Telephone

Since-until

to

Name of sperior/position.

Responibillities

Salary

บาท (Baht)

Cost of living

บาท(Baht)

Bonus/month

บาท(Baht)

Other

บาท(Baht)

Total

บาท(Baht)

Reasons for resignation

Company name

Address

Telephone

Since-until

to

Name of sperior/position.

Responibillities

Salary

บาท (Baht)

Cost of living

บาท(Baht)

Bonus/month

บาท(Baht)

Other

บาท(Baht)

Total

บาท(Baht)

Reasons for resignation

Company name

Address

Telephone

Since-until

to

Name of sperior/position.

Responibillities

Salary

บาท (Baht)

Cost of living

บาท(Baht)

Bonus/month

บาท(Baht)

Other

บาท(Baht)

Total

บาท(Baht)

Reasons for resignation

Company name

Address

Telephone

Since-until

to

Name of sperior/position.

Responibillities

Salary

บาท (Baht)

Cost of living

บาท(Baht)

Bonus/month

บาท(Baht)

Other

บาท(Baht)

Total

บาท(Baht)

Reasons for resignation

รายชื่ิอผู้รับรอง 3 ท่าน (ต้องไม่ใช่ญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัว)

List name, address, telephone and occupation of 3 references (Other than relative of former employers) who know you.

# ชื่อ-สกุล (Name-Surname) ที่อยู่ (Address) อาชีพ (Occupation) จำนวนปีที่รู้จัก

Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better.

เอกสารแนบ (Upload Files)

Change Select file Remove
Change Select file Remove
Change Select file Remove

Allow file extension *.PDF, *.DOC, *.DOCX, *.JPG, *.JPEG, *.PNG, *.GIF,*.XLS, *.XLSX

Maximum file size not over 5MB/file.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทํางานแล้ว ปรากฏว่า รายละเอียดข้อความในใบสมัครงาน และ/หรือเอกสารแนบอื่นๆไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever.