ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
- Provide daily coaching to team members for technical skill development.
- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
- Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.
คุณสมบัติ
Qualification
- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
- At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
- Analytical, logical thinking and initiative skill.
- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เบิก-รับคืน พรบ.ทุกประเภทที่มีอยู่ในระบบงาน
2. ดูแลระบบทะเบียนตัวแทนนายหน้า เช่น ตรวจสอบเอกสารสัญญาตัวแทนนายหน้า เป็นต้น
3. ดูแลระบบงานเอกสาร Producer เช่นติดตามการต่ออายุใบอนุญาตฯ, จัดทำหนังสือมอบอำนาจฯ, เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบสมบูรณ์ครบถ้วนของแฟ้มเอกสารตัวแทนนายหน้า
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากผ่านงานกำกับดูแลสินเชื่อในบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ( เช่น Microsoft Excel, PowerPoint, Word )
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานจะเน้นไปในเชิงรุกโดยทำหน้าที่ในการติดต่อ, ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อลงไปสู่แผนปฏิบัติของโครงสร้างธุรกิจในแต่ละสถาบันการเงินทั้งในส่วนกลาง - ภูมิภาค รวมไปถึงการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานเน้นในเชิงให้บริการ กับ แหล่งงาน การประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับแหล่งงาน และ ลูกค้าที่ต้องให้บริการตามภาระกิจ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1) เพศชาย/ หญิง
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3) ประสบการณ์ด้านงานประกันภัยช่องทาง Agent 3 -5 ปีขึ้นไป
4) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีทักษะการเจรจาโน้มน้าว/ ต่อรอง
4) หากมีประสบการณ์ในธุรกิจงานบริการอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ รวมทั้งสามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
6) ปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้ภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของคู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของคู่ค้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู่ค้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเอกสารสินไหมรถยนต์
2. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเคลมรถยนต์ / ปรับปรุงข้อมูลการเคลมรถยนต์
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์บันทึกข้อมูลสินไหมรถยนต์/ งานสินไหมสารบรรณ อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์
2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์
3. วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนทุกประเภท และอนุมัติค่าซ่อม
2. ตรวจสอบงานซ่อมของคู่ค้าที่ตั้งเบิกก่อนผ่านรายการไปอนุมัติจ่ายค่าซ่อม
3. งานด้านบริหารสินไหมฯ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปวส. ช่างยนต์ หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
• มีประสบการณ์ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การอนุมัติค่าซ่อมฯ/ บริหารงานสินไหมทดแทน อย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร