ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า/ คู่ค้าเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า/ คู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในส่วนงานการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และประสานงานส่วนงานตรวจสอบ ให้ออกตรวจสอบอุบัติเหตุให้ลูกค้า
2. ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉพาะหน้า
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1.สามารถเข้างานเป็นกะได้
2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!
3.วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
4.เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
• บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์
• ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
• คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้องกรณีถูกละเมิด
• สรุปรายงานผลการจัดการด้านสินไหมทดแทน
• อนุมัติการจัดซ่อม
คุณสมบัติ
• เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!)
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
- Provide daily coaching to team members for technical skill development.
- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
- Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.
คุณสมบัติ
Qualification
- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
- At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
- Analytical, logical thinking and initiative skill.
- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 3 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงานทางการเงินในรูปแบบ เดิม และ IFRS 17
2. Codeing และ ออกแบบผังบัญชีใหม่
3. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษีอากร
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี เท่านั้น มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE
5. ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์
2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์
3. วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
กรอกใบสมัคร