ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และประสานงานส่วนงานตรวจสอบ ให้ออกตรวจสอบอุบัติเหตุให้ลูกค้า
2. ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉพาะหน้า
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1.สามารถเข้างานเป็นกะได้
2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!
3.วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
4.เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของคู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของคู่ค้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู่ค้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 4 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
- Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
- Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
- Provide daily coaching to team members for technical skill development.
- Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
- Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
- Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
- Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
- Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary:

- Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
- Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
- Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
- Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
- Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
- Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.
คุณสมบัติ
Qualification
- Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
- At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
- Analytical, logical thinking and initiative skill.
- Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์
2. จัดชุดเอกสารประกอบกรมธรรม์
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
1. Fac broking placement to allocate risk to professional local and overseas reinsurers.
2. Analyze cedant’s portfolio result in order to provide the best benefits.
3. Develop all aspects of cedants relationship to maintain quality of service.
4. Act on cedant behalf to negotiate with local and oversea reinsurers in order to providing the best terms and conditions to cedant
5. Provide technical advice and value added to the clients
6. Secure monthly renewal accounts.
7. Manage premium booking each month by coordinating and facilitating team member.
8. Responsible for account receivable aging over 6 months and/or before policy renewal.
9. Achieve The Navakij Insurance PCL. policy on both budget and compliance.
คุณสมบัติ
Requirements
1. Bachelor’s degree or higher, preferable in Insurance or Risk Management
2. At least 5 years’ experience in insurance industry
3. Good in spoken and written English
4. Good interpersonal & communication skills
5. Personal Computing Skills and use of common office software
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้
2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse & Data Dictionary.
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design, ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร