1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)
  อีเมล    phisit_p@navakij.co.th โทรศัพท์    0 2664 7777 ต่อ 1728
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  อีเมล    pitiphong@navakij.co.th โทรศัพท์    0 2664 7738
3. เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน
  อีเมล    charuwan_c@navakij.co.th โทรศัพท์    0 2664 7719
4. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
  อีเมล    phatarawipha_w@navakij.co.th โทรศัพท์    0 2664 7712

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึงบุคคลตามช่องทางข้างต้นมายังบริษัท
เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน      31.7 KB