ข่าวสารล่าสุด
วันที่ เรื่อง
23 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการส่งคำถาม
23 กุมภาพันธ์ 2564 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
23 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พฤศจิกายน 2563 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564
09 กันยายน 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
02 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 พฤษภาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการส่งคำถาม
12 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
12 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
12 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 เมษายน 2563 เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 มีนาคม 2563 ยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2563
20 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการส่งคำถาม
25 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
18 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
14 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2562 แจ้งกรรมการลาออก
14 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
24 กันยายน 2562 แจ้งกรรมการลาออก
04 กันยายน 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
12 มิถุนายน 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2562
17 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด และการจ่ายหุ้นปันผล (F53-5)
17 พฤษภาคม 2562 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
17 พฤษภาคม 2562 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (แก้ไข)
17 พฤษภาคม 2562 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (แก้ไข#2)
14 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
14 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2562 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไว้ในเว็บไซต์บริษัท
25 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
20 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการส่งคำถาม
21 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
21 กุมภาพันธ์ 2562 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
13 พฤศจิกายน 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) แก้ไข
12 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
17 กันยายน 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
09 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
21 มิถุนายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มิถุนายน 2561
08 มิถุนายน 2561 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
08 มิถุนายน 2561 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
06 มิถุนายน 2561 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
04 พฤษภาคม 2561 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์บริษัท
24 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการส่งคำถาม
23 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (แก้ไข)
22 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
22 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
22 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
15 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
14 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
19 กันยายน 2560 การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
10 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
09 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
09 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
09 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2560 การร่วมทุนใน "TKI Life / TKI General Insurance Company Limited"
27 เมษายน 2560 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
17 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการส่งคำถาม
23 กุมภาพันธ์ 2560 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
23 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
23 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
14 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
19 กันยายน 2559 การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
08 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
08 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
08 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
14 มิถุนายน 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2559
24 พฤษภาคม 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
12 พฤษภาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
12 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
12 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
29 เมษายน 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัท
21 เมษายน 2559 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
11 เมษายน 2559 งบการเงินรายปี 2558
22 มีนาคม 2559 รายงานสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 มีนาคม 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือห้นประจำปี 2559 และการส่งคำถาม
23 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
23 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
23 กุมภาพันธ์ 2559 จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 (แก้ไข Template)
23 กุมภาพันธ์ 2559 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 พฤศจิกายน 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) (แก้ไข)
12 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
29 ตุลาคม 2558 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558 กำหนดวันหยุดประจำปี 2559
04 กันยายน 2558 การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
11 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
11 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
11 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
10 มิถุนายน 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2558
09 มิถุนายน 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
09 มิถุนายน 2558 ชี้แจงกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
20 พฤษภาคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
19 พฤษภาคม 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
14 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
08 พฤษภาคม 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
27 เมษายน 2558 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไขคะแนนเสียงวาระที่ 7)
23 เมษายน 2558 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
19 มีนาคม 2558 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการส่งคำถาม
26 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
26 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
15 มกราคม 2558 รายงานการขายหุ้นในบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
04 ธันวาคม 2557 กำหนดวันหยุดประจำปี 2558
13 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
13 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
13 พฤศจิกายน 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
01 กันยายน 2557 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
14 สิงหาคม 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
31 กรกฎาคม 2557 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
30 พฤษภาคม 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ NKI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2557
27 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F 53-5)
16 พฤษภาคม 2557 แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
15 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
15 พฤษภาคม 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
15 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
07 พฤษภาคม 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
30 เมษายน 2557 แจ้งการสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร และการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท
24 เมษายน 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
20 มีนาคม 2557 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการส่งคำถาม
28 กุมภาพันธ์ 2557 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
24 กุมภาพันธ์ 2557 งบการเงินรายปี 2556
24 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
24 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
20 กุมภาพันธ์ 2557 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล,การเพิ่มทุนและกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
03 มกราคม 2557 แจ้งกรรมการลาออก
25 ธันวาคม 2556 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2556
28 พฤศจิกายน 2556 แจ้งวันหยุดทำการปี 2556 เพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
14 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
14 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 กันยายน 2556 กำหนดวันหยุดประจำปี 2557
02 กันยายน 2556 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า
19 สิงหาคม 2556 รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการตกแต่งอาคารสำนักงานใหญ่ (แก้ไข)
14 สิงหาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
14 สิงหาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
14 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
13 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2) รายละเอียด
13 พฤษภาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
13 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
08 พฤษภาคม 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
25 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
21 มีนาคม 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)
26 กุมภาพันธ์ 2556 งบการเงินรายปี 2555
26 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
26 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
20 กุมภาพันธ์ 2556 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
12 พฤศจิกายน 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
12 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 พฤศจิกายน 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
08 พฤศจิกายน 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
25 ตุลาคม 2555 กำหนดวันหยุดประจำปี 2556
03 กันยายน 2555 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
14 สิงหาคม 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
14 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
11 พฤษภาคม 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (แนบไฟล์ PDF)
11 พฤษภาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
11 พฤษภาคม 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
11 พฤษภาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
10 พฤษภาคม 2555 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
04 พฤษภาคม 2555 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
02 พฤษภาคม 2555 แจ้งกรรมการลาออก
26 เมษายน 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
27 มีนาคม 2555 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
23 มีนาคม 2555 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
29 กุมภาพันธ์ 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
29 กุมภาพันธ์ 2555 งบการเงินรายปี 2554
29 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
27 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 (แก้ไข PDF)
24 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554
27 ธันวาคม 2554 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2554 กำหนดวันหยุดประจำปี 2555
11 พฤศจิกายน 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
11 พฤศจิกายน 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
11 พฤศจิกายน 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
19 ตุลาคม 2554 ความคืบหน้าผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วม
17 ตุลาคม 2554 ผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วม
27 กันยายน 2554 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
11 สิงหาคม 2554 การขายห้องชุดสำนักงาน ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
11 สิงหาคม 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
11 สิงหาคม 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
11 สิงหาคม 2554 การซื้อห้องชุดสำนักงาน ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
13 พฤษภาคม 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
13 พฤษภาคม 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
12 พฤษภาคม 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
12 พฤษภาคม 2554 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
12 พฤษภาคม 2554 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
03 พฤษภาคม 2554 แจ้งกรรมการลาออก
29 เมษายน 2554 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)
24 มีนาคม 2554 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
24 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
24 กุมภาพันธ์ 2554 งบการเงินรายปี 2553
24 กุมภาพันธ์ 2554 งบการเงินรายปี 2553
24 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด
15 พฤศจิกายน 2553 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ประจำปี 2554
12 พฤศจิกายน 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 พฤศจิกายน 2553 การขายห้องชุดสำนักงานซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12 พฤศจิกายน 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
12 พฤศจิกายน 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
16 สิงหาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
16 สิงหาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-2)
16 สิงหาคม 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
30 กรกฎาคม 2553 การทำรายการเกี่ยวโยงในการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
22 มิถุนายน 2553 ผลกระทบจากการรับประกันภัยทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบ (เพิ่มเติม)
24 พฤษภาคม 2553 ผลกระทบจากการรับประกันภัยทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบ
18 พฤษภาคม 2553 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
14 พฤษภาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
14 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
13 พฤษภาคม 2553 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
04 พฤษภาคม 2553 แก้ไขมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
30 เมษายน 2553 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
19 มีนาคม 2553 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
26 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี (F45-2)
26 กุมภาพันธ์ 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
26 กุมภาพันธ์ 2553 งบการเงินรายปี 2009
25 กุมภาพันธ์ 2553 การจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผถห.ประจำปี 2553
25 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย