โทรศัพท์ : 02 664 7777 ต่อ 1905, 7719
อีเมล์ : office_president@navakij.co.th

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (662) 664 7777
โทรสาร  : (662) 636 7999