บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 87 ปี

ปัจจุบัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 24 แห่ง

2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเหุ้นปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจาก 340 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเหุ้นปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 33 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจาก 330 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเหุ้นปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจาก 320 ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเหุ้นปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 31 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจาก 310 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

2557

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและถือหุ้นของบริษัท (ภายใต้ชื่อ NOMURA SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT A/C) ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 3,000,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น และโยกย้ายงานประกันภัยที่เคยส่งให้กับบริษัทไปให้กับบริษัทประกันภัยอื่น เนื่องจากมีการควบรวมธุรกิจ ระหว่าง บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำกัด และ บริษัท สมโพธิ์ เจแปน จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทสามารดำเนินการจัดหางานประกันภัยจากแหล่งงานใหม่มาชดเชยงานที่ขาดหายไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เป็น 310 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

2556

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 7

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2555

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 6

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2554

บริษัทได้รับคะแนน “ดีมาก” ช่วงคะแนน 80-89 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 5

2553

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ "ดีเยี่ยม" 4 ปีซ้อน

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.) ให้เข้ารับ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2552

2552

บริษัทลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ NIPPONKOA Insurance Co.,Ltd. เพื่อขยายตลาดการค้าใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และ การบริการที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทพร้อมให้บริการ Navakij Call Center 1748 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยในการแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. พร้อมแจ้งทำประกันภัยผ่านบริการหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เข้ารับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 และอันดับ 3 (ปี 2550-2551)

บริษัทได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการค้าและการบริการ ประจำปี 2552-2554 เพื่อยืนยันมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพจากคณะกรรมการร่วม อันได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียว และเป็น 1 ใน 22 บริษัทที่มีคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ตามช่วงคะแนน 90 -100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 2 ปีซ้อน

2550

บริษัทเปิดสำนักงานบริการลูกค้า บริเวณชั้น 1 อาคารสาธรธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งอุบัติเหตุ การรับเรื่องร้องเรียน การรับประกัน หรือกิจกรรมทางการตลาด

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพด้านสินค้าและบริการ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการร่วม (กกร.)

2549

บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด

2548

บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “บรรษัทภิบาลดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547

บริษัทได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ประกันภัยสากล จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547

2546

บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “บรรษัทภิบาลดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2540

พัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งระบบ Internet และ เชื่อมต่อระบบสัญญาณดาวเทียม

2537

The A.M. Best Company แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับ Best Financial Rating ให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีมาตรฐานสูงและได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2537 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

2536

จดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)”