ผู้บริหาร

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ
 
 
 
 
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
นางนลินา โพธารามิก
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายรับประกัน
นายอนรรฆ หวั่งหลี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายบริหารสินทรัพย์/
พัฒนาองค์กร/ธุรการ/ระบบข้อมูล
นายอนิญช์ หวั่งหลี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายสินไหมทดแทน
ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี
รองกรรมการผู้อำนวยการ
กำกับดูแล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ปฏิบัติงานการตลาด/
บริหารช่องทางการขาย/สนับสนุนการตลาด
 

 

ผู้อำนวยการ

นายฐิติพงษ์ สุวรรณทัต
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
นายวัลลภ กันฉาย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางการขาย
 
นายประวัติ อัศวมงคลพันธุ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกัน
นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวอรวรรณ วัฒนาศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางสาวจารุวรรณ จับจำรูญ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
นางแพรวขวัญ อติเรก
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ