1. การรับประกันภัย

          ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น
          - การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัทสัดส่วนการ รับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
          - การรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

 2. การลงทุน

          บริษัทมีการบริหารจัดการเงินเพื่อให้สามารถจัดสรรสำรองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย โดยการนำเงินไปลงทุน ซึ่งประเภทและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยบริษัทได้กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

         บริษัททบทวนแผนกลยุทธ์และนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2564 ซึ่งทบทวนโดยฝ่ายบริหาร บริษัทกำหนดเป้าหมายในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเน้นงานรับประกันภัยประเภทที่ไม่ใช่รถยนต์  พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน บริหารจัดการต้นทุนนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการทำงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

       บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะกลางที่มุ่งเน้นเรื่องการขยายช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้ง มีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน