รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550-2552
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550-2552 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินความพึงพอใจในด้านการบริการประชาชน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนและสังคม

บรรษัทภิบาล ประจำปี 2549-2559
บรรษัทภิบาล เป็นโครงการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ IOD จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับให้กับบริษัทจดทะเบียน มีเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ อันเป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทำให้รายงานนี้เป็นรายงานที่สะท้อนมุมมองที่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบุคคลทั่วไปมีต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

Q-MARK ตราสัญลักษณ์แสดงคุณภาพ และจริยธรรมของธุรกิจยุคใหม่ ประจำปี 2550-2557
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย  ให้ได้รับตรา
สัญญลักษณ์ Q-Mark ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550-2557 เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า บริการเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

รางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2556
โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการให้บริการสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ E–Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) และมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) ประจำปี 2555-2558
IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) คือรางวัลประกาศเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยใน “โครงการประกันภัยชั้นหนึ่ง โตโยต้า แคร์” ที่มีผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการให้บริการที่ดีเยี่ยม จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุก 6 เดือน