การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศ คปภ.

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย

 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามที่กำหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

    1.1  ประวัติบริษัท 

    1.2  นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

    1.3  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

    1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่สำคัญ และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตามประเภทของการรรับประกันภัย

    1.5  ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

          1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

          1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว

     2.1  กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

     2.2  โครงสร้างองค์กรของบริษัท

     2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท

     2.4  คณะกรรมการชุดย่อย 
           2.4.1   คณะกรรมการตรวจสอบ
           2.4.2   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
           2.4.3   คณะกรรมการลงทุน
           2.4.4   คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
           2.4.5   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
           2.4.6   คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี)

     2.5  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

     2.6  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)

3.  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

     3.1  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

     3.2  การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

4.  ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย

5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย   

6.  การลงทุนของบริษัท

7.  ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.  ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท

9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับรอบปีปฏิทินล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

10. แบบรายการเปิดเผยข้อมูล