บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายปันผล กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น) อัตราจ่าย
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
อัตราผลตอบแทน
เงินปันผล *
(%)
อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ
11 พ.ค. 2563 0.85 1.2857 2.37 151.79 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2562
21 พ.ค. 2562 2.47 1.79 2.80 70.51 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561 3.16 1.80 2.95 53.68 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560
19 พ.ค. 2560
1.00 1.00 1.88 97.00 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559
16 พ.ค. 2559
1.55
2.31
3.95
148.95
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558
18 พ.ค. 2558
7.69
3.32
4.55
41.85
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557
16 พ.ค. 2557
7.99
3.33
4.98
40.35
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556
16 พ.ค. 2556
1.26
1.00
1.56
79.34
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2555
-
-6.57
งดจ่ายปันผล
-
-
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554
18 พ.ค. 2554
5.75
3.50
4.79
60.89
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553
17 พ.ค. 2553
5.29
3.50
5.11
66.22
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552
14 พ.ค. 2552
3.98
3.50
5.79
87.96
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2551
16 พ.ค. 2551
7.57
4.00
5.44
52.87
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2550
25 พ.ค. 2550
6.37
3.25
5.08
52.88
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2549
26 พ.ค. 2549
6.26
3.25
5.16
51.25
สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2548


* เป็นอัตราโดยประมาณคำนวณจากราคาปิดก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD
** สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น