บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9000
โทรสาร : 0 2009 9991
SET Contact Center: 0 2009 9999
เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd
อีเมล์:    SETContactCenter@set.or.th