ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
 

กรณีบาดเจ็บ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 7 วัน


กรณีทุพพลภาพ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสีหายจากการประสบภัยจากรถ

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 7 วัน


กรณีเสียชีวิต

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนทายาทสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะการประสบภัยจากรถ

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 7 วัน


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. ใบรับรองความเสียหายหรือเอกสารการติดต่อ
2. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายหรือใบประเมินค่าเสียหาย

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน