ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 

ค่ารักษาพยาบาล

 

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุ  ดาวน์โหลดเคลมฟอร์ม
2. สำเนาใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ การวินิจฉัยและการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน


ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ และ อุบัติเหตุ
2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ การวินิจฉัยและการรักษา
3. ประวัติการรักษาทั้งหมดของผู้ป่วย รวมทั้งผลการตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน

 


เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและ อุบัติเหตุ (กรอกโดยผู้รับผลประโยชน์)
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
3. หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจนถึงวันที่เสียชีวิต สำหรับกรมธรรม์กลุ่มพนักงานบริษัท
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้(รับรองสำเนาถูกต้อง)ของผู้รับผลประโยชน์
5. สำเนาใบมรณะบัตร
6. สำเนาหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาล
7. สำเนาใบชันสูตรศพ
8. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
9. สำเนาประวัติบันทึกการรักษาพยาบาลทั้งหมดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ซึ่งผู้ตายเข้ารับการรักษาหรือเพื่อรับการวินิจฉัยชันสูตรการตาย)

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน


ชดเชยรายได้

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและ อุบัติเหตุ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้(รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. สำเนาใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุ การวินิจฉัยและการรักษา

ระยะเวลาในการพิจารณา/ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน