ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน
 

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน
2. ภาพถ่ายความเสียหาย
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสนอราคาค่าซ่อม
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. เอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย เช่น รายงานเหตุการณ์, รายงานความเสียหายจากช่าง, เอกสารใบแจ้งความ เป็นต้น

ระยะเวลาในการพิจารณา
ไม่เกิน 7 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน