ข้อแนะนำเบื้องต้น เพื่อป้องกันรถยนต์ไม่ให้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ดังนี้

1) ตรวจระดับของน้ำที่ท่วมรถยนต์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น
2) หากนํ้าเข้าไปในรถยนต์ หรือเครื่องยนต์ให้ดำเนินการ ดังนี้
    2.1 ห้ามมีการเปิดสวิตซ์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์โดยเด็ดขาด
    2.2 ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้งสองขั้ว เพื่อไม่ให้มีการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
    2.3 ดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง ดูระดับความเข้มข้นของน้ำมันเครื่อง มีน้ำปะปนในห้องเครื่องหรือไม่
3) เปิดหน้าต่าง ประตูรถยนต์ เพื่อให้ระบายอากาศและความชื้นภายในรถยนต์
4) แจ้งการเกิดเหตุกับบริษัท โทร. 1748 กด 1 
บริษัทฯ มีความยินดี และพร้อมให้คำแนะนำในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง