คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

 • โทร Navakij Call Center 1748 ตลอด 24 ชม. เพื่อแจ้งบริษัททันที
 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการที่รวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่
  1. เลขที่กรมธรรม์
  2. ชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย และ ผู้ขับขี่
  3. ยี่ห้อ ทะเบียน และ สีรถคันที่เอาประกันภัย
  4. วัน-เวลาที่เกิดเหตุ
  5. สถานที่เกิดเหตุ
  6. ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  7. ลักษณะการเกิดเหตุ
  8. เบอร์โทรติดต่อกลับ
  9. ขอเลขรับแจ้งและชื่อผู้รับแจ้ง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และบริษัทจะจัดส่งพนักงานสำรวจเหตุตามที่นัดหมาย

 

ขั้นตอนการเคลม