*บริการพิเศษเฉพาะรถที่ร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
*การชดใช้เป็นรถยนต์ทดแทน หรือ ค่าเช่ารถ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด